Početna Konkursi Likovni konkursi Raspisan konkurs za najbolju dečiju karikaturu „Mali Pjer“ 2018

Raspisan konkurs za najbolju dečiju karikaturu „Mali Pjer“ 2018

5228
0

Konkurs raspisuje: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Prijatelji dece Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Prijatelji dece Srbije raspisali su konkurs za najbolju dečiju karikaturu „Mali Pjer“ za školsku 2017/2018.

O konkursu

Tema karikature je slobodna.

Tema može da se odnosi na prava dece i mladih u porodici, školi, društvenom okruženju, na one koji ih ometaju i one koji im pomažu da ostvaruju svoja prava. U najširem smislu  slobodna tema konkursa pruža mogućnost deci za izražavanje kreativnog mišlјenja i kritičko opažanje sveta i pojava oko sebe, pruža im i mogućnost da ukažu na potrebu odrastanja bez nasilјa, uz vršnjačku i svaku drugu toleranciju, adekvatno obrazovanje i kulturnu ponudu.

Prijatelјi dece Srbije, a na osnovu Kalendara Ministarstva prosvete, nauke i teh. razvoja za 2017/2018 godinu, o uvršćavanju Malog Pjera u akreditovana takmičenja, donosi odluku o kriterijumima, načinima vrednovanja i propozicijama koje će se odnositi na sve nivoe (školski, opštinski, gradski/okružni, republički).

Osnovne propozicije

 • na tak­mi­če­nju/smotri mo­gu uče­stvo­va­ti svi re­dov­ni uče­ni­ci osnovnih ško­la;
 • iz­bor uče­ni­ka za op­štin­sko tak­mi­če­nje vr­ši se is­klјu­či­vo na osno­vu po­stig­nu­tih rezul­ta­ta uče­ni­ka na škol­skom tak­mi­če­nju/smotri;
 • za sva­ki na­red­ni ni­vo tak­mi­če­nja/smotre od­re­đu­ju se uče­ni­ci na osno­vu po­stig­nu­tih re­zul­ta­ta i rang-li­ste sa pret­hod­nog ni­voa tak­mi­če­nja/smotre, a u skla­du s pro­po­zi­ci­ja­ma;
 • ran­gi­ra­nje uče­ni­ka za od­re­đe­ni ni­vo tak­mi­če­nja/smotre vr­ši se is­klјu­či­vo na osno­vu po­stig­nu­tog bro­ja bo­do­va, u skla­du sa Struč­nim uput­stvom i pra­vil­ni­kom od­re­đe­ne vr­ste tak­mi­če­nja/smotre;
 • uko­li­ko vi­še uče­ni­ka po­stig­ne isti broj bo­do­va, svi uče­ni­ci za­u­zi­ma­ju isto me­sto i svi ima­ju isti rang.

Takmičenje za dečju karikaturu „Mali Pjer“ organizuje se na četiri nivoa

A – Na školskom nivou
B – Na opštinskom nivou
V – Na okružnom nivou i
G – Na republičkom nivou

Za sva­ki na­red­ni ni­vo tak­mi­če­nja/smotre od­re­đu­ju se uče­ni­ci na osno­vu po­stig­nu­tih re­zul­ta­ta i rang-li­ste sa pret­hod­nog ni­voa tak­mi­če­nja/smotre, a u skla­du s pro­po­zi­ci­ja­ma;

Školski nivo takmičenja je obavezan, a za učešće na republičkom takmičenju moraju se proći bar 2 nivoa (školski i još jedan).

 • U osnovnoj školi Komisiju za vrednovanje čine tri člana– (likovni pedagozi, i/ili stručni saradnici u oblasti likovnog stvaralašta i umetnosti, i/ili karikaturisti…).
 • Na opštinskom nivou Komisiju čine tri člana – (likovni pedagozi, i/ili stručni saradnici u oblasti likovnog stvaralašta i umetnosti, i/ili karikaturisti…). Vrednovanje se vrši u jednoj od OŠ na području opštine – u školi domaćinu.
 • Na okružnom nivou Komisiju čine tri člana – (likovni pedagozi, i/ili stručni saradnici u oblasti likovnog stvaralašta i umetnosti, i/ili karikaturisti…), uz saradnju sa školskom upravom. Vrednovanje se vrši u jednoj od OŠ na području okruga – u školi domaćinu.
 • Na republičkom nivou Komisiju čine tri člana – (likovni pedagozi, i/ili stručni saradnici u oblasti likovnog stvaralašta i umetnosti, i/ili karikaturisti…), i jedan član iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Vrednovanje se vrši u jednoj od OŠ na području sedišta organizatora republičkog nivoa takmičenja – u školi domaćinu.

Organizatori prethodnog nivoa takmičenja u obavezi su da dostave sve nagrađene radove po izboru Komisije organizatoru narednog nivoa takmičenja, kao i zapisnik Komisije o rezultatima vrednovanja na utvrđenom formularu (dostavlјenog u prilogu propozicija).

Rokovi

Takmičenja u osnovnim školama organizuju se tokom februara meseca 2018. godine.

Takmičenje u opštini organizuje se tokom marta meseca 2018. godine.

Okružno/gradsko takmičenje organizuje se tokom aprila meseca 2018. godine.

(Radovi sa okružnog/gradskog takmičenja moraju biti dostavlјeni Prijatelјima dece Srbije najkasnije 5. maja 2018. godine, na adresu Nemanjina 4, 11000 Beograd, uz prateći zapisnik Komisije o rezultatima vrednovanja na utvrđenom formularu, a sa prethodnog nivoa takmičenja. (Radovi pristigli nakon tog datuma neće se razmatrati).

Republičko takmičenje organizuje se tokom maja meseca 2018. godine (tačno mesto i datum održavanja centralne izložbe i dodele nagrada biće utvrđeno).

*Nakon svakog nivoa takmičenja planirano je organizovanje izložbe u školi domaćinu.

Kriterijumi za vrednovanje

Originalnost i duhovitost
Kreativnost
Vizuelna i likovna celovitost
Atmosfera
Poruka karikature

Način vrednovanja

Ran­gi­ra­nje uče­ni­ka za od­re­đe­ni ni­vo tak­mi­če­nja/smotre vr­ši se is­klјu­či­vo na osno­vu po­stig­nu­tog bro­ja bo­do­va, u skla­du sa Struč­nim uput­stvom

Svaki od navedenih kriterijuma vrednuje se od  1-5 bodova, tako da svaki rad može biti ocenjen sa minimalno 5 i maksimalno 25 bodova. Ukoliko je broj bodova identičan, učenici su jednaki u plasmanu.

Uko­li­ko vi­še uče­ni­ka po­stig­ne isti broj bo­do­va, svi uče­ni­ci za­u­zi­ma­ju isto me­sto i svi ima­ju isti rang.Tako komisija može dodeliti više prvih, drugih i trećih nagrada.

Propozicije

Na konkursu mogu učestvovati svi redovni učenici osnovnih škola u Srbiji u dve kategorije:

 • Kategorija učenika mlađih razreda osnovne škole (od 1. do 4. razreda)
 • Kategorija učenika starijih razreda osnovne škole (od 5. do 8. razreda)

Crteži se mogu raditi na kartonu ili hameru veličine 30 X 30 cm ili na papiru bloka br. 5. Radovi mogu biti crno – beli ili u koloru sa nazivom crteža – porukom  ili nazivom “Bez reči”. Svaki učenik može da učestvuje na takmičenju samo sa jednim radom.

Svaki crtež mora na poleđini da sadrži čitko ispisane podatke: Ime i prezime, razred i odelјenje autora, godinu izrade crteža, naziv, adresu i telefon škole, ime, prezime i kontakt telefon nastavnika razredne nastave ili nastavnika likovne kulture i kontakt telefon autora rada. Izbor tehnike rada je slobodan. Radovi ne smeju biti opremlјeni, niti uramlјeni.

Radovi moraju biti originalni i rađeni samostalno.
Radovi pristigli na konkurs se ne vraćaju.
U Beogradu, januar 2018.

Za sve dodatne informacije možete pisati na pds@eunet.rs ili pozvati na telefon 011/3343-135

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here